26.10.15
πάει καιρός
που τους ανθρώπους λύτρωνε
ένα χάδι...